donderdag 8 mei 2014

Nieuwe wetgeving voor aankoop van landbouwgrond door buitenlanders in Hongarije.

Er zijn een aantal restricties voor het kopen van onroerend goed in Hongarije ter bescherming van de lokale bevolking, natuurgebieden en agrarische gebieden.

Omdat hier vaak onduidelijkheid over ontstaat volgt hier een overzicht:
Zoals al aangekondigd, heeft de Hongaarse overheid de regels voor aankoop en/of bezit van landbouwgronden door EU-staatsburgers per 1 mei 2014 aangepast.

Wat kunt u als buitenlander kopen in Hongarije:
- Als EU-ingezetene kunt u zonder beperkingen onroerend goed kopen zolang dit binnen de bebouwde kom is gelegen.
- Als niet EU-ingezetene kunt u binnen de bebouwde kom gelegen onroerende goederen kopen, echter u dient hiervoor toestemming te krijgen van de provinciale autoriteiten. U heeft deze toestemming niet nodig wanneer u over een Hongaars bedrijf beschikt en uw bedrijf het onroerende goed koopt.

Hoewel er, zoals gebruikelijk, veel haken en ogen aan de uitvoering zitten kunnen we toch in algemene zin stellen dat een EU-staatsburger vanaf 1 mei 2014 tot 1 hectare landbouwgrond, boomgaard, tuin, bos en wijngaard gelegen buiten de bebouwde kom mag aankopen of bezitten.
Let wel: alleen als EU-staatsburger (rechtspersonen zijn uitgesloten) en alle reeds in uw bezit zijnde landbouwgronden tellen mee. Dus van alle in uw bezit zijnde landbouwgronden mag het totaal de 1 hectare niet overschrijden. Ook voor z.g. “Tanya's” mag nu het totaaloppervlak 1 ha bedragen. De oppervlakte-bepaling geldt per persoon, dus als meerdere personen een grondstuk aankopen of bezitten, dan mag u het toegestane oppervlak met het aantal eigenaren vermenigvuldigen.

De procedure is vooralsnog als volgt:
- De advocaat deponeert de koopovereenkomst bij de Hongaarse overheid, het kadaster en de betrokken gemeente.
- De gemeente waarin het onroerende goed is gelegen publiceert de overeenkomst gedurende 60 kalenderdagen op het gemeentelijke publicatiebord. In die periode hebben in onderstaande volgorde een aantal partijen mede het recht om dit onroerende goed te kopen.
 - De Hongaarse staat (NFA).
 - De huidige huurder, pachter of bewoner.
 - Directe buren.
 - Inwoners van dezelfde gemeente.
 - Huurder of pachters van onroerend goed in de gemeente, maar niet in de gemeente woonachtig.

Als na 60 dagen geen van de bovenvermelde partijen van hun recht gebruik heeft gemaakt, dan wordt een speciaal daarvoor opgericht departement belast met de controle op alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van deze gronden. Enerzijds om alle in het verleden gemaakte illegale huur-, lease-, uitgestelde betalings-constructies te kunnen controleren en bestraffen en anderzijds om toezicht te houden op alle na 1 mei 2014 opgestelde koopovereenkomsten. De toestemming van dit departement is een vereiste en hun uitspraak is bindend, dit geldt overigens ook voor Hongaarse staatsburgers.

U moet, gezien het bovenstaande, rekening houden met een langdurige procedure. Voor zover het zich nu laat aanzien moet u ten minste rekening houden met een termijn van 6 maanden. Tevens zullen de kosten voor de overdracht hoger uitvallen door extra advocaten- en legeskosten.

Ook voor de aankoop of het bezit van landbouwgronden van meer dan 1 hectare zijn er wijzigingen. Deze zijn gecompliceerd en wij adviseren u dan ook om indien u daar meer informatie over wenst, contact met ons kantoor op te nemen voor een persoonlijke afspraak.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten